Jádro systému

Jádro informačního systému tvoří ucelený blok agend, vazeb a systémových komponent umožňující základní funkce celého systému. Nedílnou součástí jsou konektory a rozhraní, které zprostředkovávají komunikaci s ostatními informačními systémy jako např. Registrem živnostenského podnikaní, Informačním systémem základních registrů či Informačním systémem datových schránek.

 

Základ úspěchu

Robustnost „základů" informačního systému VERA Radnice je skutečným přínosem pro Váš úřad. Nad těmito „základy" je totiž možné postavit libovolný celek agend informačního systému VERA Radnice. Napříč celým systémem jsou sdíleny hodnoty zaevidované v jednotlivých agendách, což přináší komfort především uživatelům.

Flexibilita řešení navíc dává úřadům možnost využívat jednotlivé komponenty s velkou variabilitou prostředí uživatelských stanic, případně softwarového vybavení úřadu.

 

Technologie

Základem informačního systému je prostředí Genero a JAVA.

Genero poskytuje plnohodnotnou platformu pro programování databázových aplikací v jazyce čtvrté generace, včetně implementace moderních uživatelských rozhraní (Web, Webové služby, mobilní zařízení, Cloud, grafický tlustý klient a podobně). Technologie Genero je obecně portována na rozličné platformy zahrnující všechny význačné Unix/Linux a MS Windows distribuce. Využívá plně tříúrovňové architektury (databázový server – aplikační server a klient) s novou úrovní a vzhledem GUI. Prezentační vrstva na klientu je založena na XML technologii a vzhled uživatelského rozhraní se přizpůsobuje vzhledu prostředí, ve kterém běží. Výhodou řešení je, že celá aplikační logika běží na aplikačním serveru, zatímco strana klienta řeší vždy pouze prezentační vrstvu. Důsledně je oddělena logika aplikace od grafické prezentace.

Řadu zákazníků využívajících technologii Genero naleznete na webových stránkách Four Js.

Některé části informačního systému jsou tvořeny "ekosystémem", který existuje kolem programovacího jazyka JAVA. Na straně serveru používáme vlastní programovací jazyk JAVA a knihovny a frameworky třetích stran. Klientskou část tvoří moderní webové technologie založené na HTML, JavaScriptu, CSS a dalších.

Konektory podporují komunikaci pomocí předepsané struktury XML mimo prostředí úřadu díky SSL protokolu. Spolupráci VERA Radnice s Geografickým informačním systém ocení zejména uživatelé, např. při výběru parcely, resp. zápisu subjektů do stavebního řízení z mapy.

Portlist platný od 1. 3. 2023

 

V čem je pro naše klienty základ celého systému přínosný?

 • Díky Jednotné organizační struktuře je práce s prostorovou a organizační strukturou města přehledná a snadná.
 • Jednotné prostředí pro správu systému snižuje administrativní náročnost.
 • Jednotná organizační struktura umožňuje navázání na Active Directory úřadu.
 • Díky registrům v informačním systému VERA Radnice a jeho integraci na Informační systém základních registrů je práce se subjekty optimalizována v maximální možné míře a nemůže docházet k duplicitním zápisům subjektů.
 • Prostředí je pro uživatele příjemné i ve chvíli, kdy do základních registrů přistupuje z různých agend, protože je jednotné a stejně ovladatelné.

 

Co vše nastavujeme a k čemu je to dobré?

Představme si, že si vyberete informační systém VERA Radnice a začne jeho nasazování u Vás na úřadě. Naši zkušení systémoví technici za Vaší spolupráce provedou všechny následující kroky:

 1. Jako první krok implementace společně připravíme cílový koncept řešení. Představíme Vám a zástupcům uživatelů naše řešení, produktový manažer VERA s Vámi projde Vaše potřeby, požadavky a cíle a připraví návrh cílového konceptu, který poté společně odsouhlasíme. Poté připravíme postup implementace – naplánování školení, nastavení uživatelských rolí a přístupových práv, definujeme detailní harmonogram implementace, včetně akceptace a zkušebního provozu.

 2. Následujícím krokem po instalaci je zapsání informací o úřadu do správy databáze. Tyto údaje jsou následně využity při plnění číselníků a především registrů. Ke správě databáze je nutné se později ještě vrátit a nastavit zde hodnoty pro komunikaci s okolním světem. Nejdříve musí být nakonfigurována komunikace s Informačním systémem základních registrů, dále pak Informačním systémem datových schránek, Administrativním registrem ekonomických subjektů a dalšími. Administrují se zde i vazby na systémové komponenty a konektory, např. na Jednotnou organizační strukturu, Jednotné úložiště, VERA aplikační server a další.

 3. Třetím krokem je naplnění Jednotné organizační struktury (dále JOS). JOS umožňuje vytvoření prostorové a organizační struktury úřadu, definici uživatelských rolí, založení uživatelů a jejich přiřazení k rolím a oprávněním podle jednotlivých agend. V JOS jsou připraveny funkce pro reorganizaci úřadu a zároveň umožňuje nastavení práv k přístupu do Informačního systému základních registrů. Nastavení se provádí na agendy přihlášené ke komunikaci se základními registry nebo přímo na uživatele dle jím vykonávané agendy.

 4. Čtvrtým krokem je naplnění registrů. Informační systém VERA Radnice disponuje několika nahrávači, např. nahrávačem UIR-ADR (Územně identifikační registr adres), který umožňuje dle konfigurace stáhnout a naimportovat číselníky (obce, části obcí, ulice atd.). Dalším je nahrávač obyvatel, který zpracovává kompletní výdej. Po nahrání je naplněn Registr místních obyvatel. Registr externích obyvatel a hospodářských subjektů je plněn průběžně ztotožňováním a zápisem subjektů ze základních registrů – Registru obyvatel (ROB) a Registru osob (ROS).

 5. Pátým krokem je nastavení podpůrných funkcí a agend, které jsou společné pro všechny uživatele. Nastavení mohou být globální nebo je lze upravit pro vybrané agendy. Jedná se o nastavení např.:

 • šablon pro tisk obálek (ať probíhá z jakékoliv části systému), které jsou uzpůsobeny podle úřadem používaných formátů obálek nebo samolepek, 
 • jednotné evidence bankovních účtů jednotlivých subjektů, jež je využívána napříč finančními agendami,
 • přístupu k systémům třetích stran (příkladem může být vazba na konektor Obecného rozhraní, resp. Registr živnostenského podnikání, spisovou službu jiného dodavatele či Administrativní registr ekonomických subjektů - ARES),
 • tvorby dokumentu ze vzoru vč. výběru systémové komponenty (i pro převod do výstupního formátu PDF/A) a formátu výsledného dokumentu.
 1. Na závěr probíhá nastavení nadstavbových funkcionalit. Uživatelé s operačním systémem Windows mohou spouštět jednotlivé agendy, ke kterým mají oprávnění, z jednoho místa. Pomocí VERA Aplikačního Serveru lze zajistit tvorbu dokumentu ze vzoru, kontrolu a převod do výstupního formátu na jednom místě bez ohledu na programové vybavení stanic uživatelů, do kterých tak již není potřeba investovat. 
Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.